>

Cuộc thi Students Toy Design Competition.
Thứ 5, 19/10/2017

 UNIVERSITY INDUSTRIAL FINE ARTS & GFT -TOY DESIGN COMPETITION MAY-SEPTEMBER 2017

 Introduce of GFT Group Ltd and Kandoo Concepts Ltd/ Đôi nét giới thiệu về công ty GFT và Kandoo concepts

 

Link Form Đăng Ký Cuộc Thi
COPY ĐƯỜNG DẪN VÀO TRÌNH DUYỆT ĐỂ ĐĂNG KÝ CUỘC THI

 https://goo.gl/forms/YEJc4kLMhfs0W5Sx2

 

Link mẫu đăng ký thăm quan nhà máy

 

GFT Group companies have been manufacturing toys in Vietnam for more than 10 years with 6 production facilities in the Haiphong area and a workforce of over 15,000. Famous customers include international brands such as TAKARA TOMY of Japan, Hasbro, Spin Master. This year GFT are launching a new in-house toy brand – Kandoo – with design and product development under a new company Kandoo Concepts Ltd. The KANDOO toys will be manufactured at the GFT factories in Vietnam. This competition offers a unique opportunity for design students to participate in creating new toy designs and gain valuable experience from one of the leading global toy production companies.

The GFTV Toy Design Competition 2017 will be the first collaboration between GFT Group, Kandoo Concepts, and the Hanoi University of Industrial Fine Arts.

 

Công ty GFT là công ty sản xuất đồ chơi lớn nhất ở Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm và 6 nhà máy sản xuất tại Hải Phòng và số lượng công nhân lên tới hơn 15000 người. GFT chuyên cung cấp đồ chơi cho các công ty đồ chơi hàng đầu thế giới như TAKARA TOMY của Nhật, Hasbro, Spin Master. Năm nay, GFT cho ra mắt dòng sản phẩm đồ chơi mang thương hiệu mới- Kandoo với thiết kế và phát triển sản phẩm dưới công ty mới Kandoo concepts. Đồ chơi của Kandoo sẽ được sản xuất ở hầu hết các nhà máy của GFT tại Việt Nam. Cuộc thi này mang đến cơ hội hữu ích cho các bạn sinh viên thiết kế tham gia để sáng tạo ra sản phẩm đồ chơi mới và cũng là cơ hội để các sinh viên có kinh nghiệm từ một công ty sản xuất đồ chơi hàng đầu thế giới.

Cuộc thi thiết kế đồ chơi năm 2017 này sẽ là cơ hội hợp tác đầu tiên của công ty GFT, Nhà máy Kandoo concepts và trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

 

Rules of Competition/ Quy định của cuộc thi

1.      All entries must be original designs - copies of existing toys will be disqualified.

2.      Entrants must abide by the terms and conditions.

3.      Through Organisers, a sponsor (GFT) reserves the right to use Entrants' Submissions and photos for marketing purposes.

4.      Design entries should be submitted on or before September 15th 2017 by email. No late submissions will be considered.

 

1.      Tất cả ứng viên tham dự cuộc thi phải đảm bảo rằng thiết kế nộp cho ban tổ chức phải là bản gốc  - sao chép đồ chơi sẵn có sẽ bị loại.

2.      Các ứng viên phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

3.      Thông qua ban tổ chức, nhà tài trợ (công ty GFT) có quyền sử dụng bản thiết kế của ứng viên cho mục đích thương mại.

4.      Các bản thiết kế phải được nộp trước 15/9/2017 qua email. Những bản nộp muộn không được chấp nhận.

Announcement of Results/ Thông báo kết quả

All entrants will be invited to the Award Presentation Ceremony to be held on October 2017. Details of the results will be posted on the University website.

Tất cả các ứng viên sẽ được mời tới dự lễ trao giải thưởng được tổ chức vào tháng 10. Kết quả chi tiết sẽ được đăng trên trang Web của nhà trường.

Design and IP Right Registration/ Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

1.      A design selected by a sponsor for commercial purpose is subject to mutual discussion & agreement with copyright owner for royalty fees…

Nhà tài trợ lựa chọn thiết kế cho mục đích thương mại sẽ tuân thủ theo đúng các trao đổi và thỏa thuận với chủ sở hữu bản quyền về phí bản quyền…

 

2.      Submission constitutes any Entrant's certification that the Submission is the Entrant's original work and does not infringe the intellectual property or proprietary rights of any third party, including, without limitation, any third party patents, copyrights or trademarks. The Organisers will not consider any submission that infringes on an existing patent or product.

Các ứng viên tham dự cuộc thi phải đảm bảo rằng tất cả thiết kế nộp cho ban tổ chức phải là bản gốc, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba bao gồm: sao chép bản quyền hoặc thương hiệu của bên thứ ba. Ban tổ chức sẽ không xem xét các bản thiết kế vị phạm bằng sáng chế hoặc sản phẩm sẵn có.

 

3.      In the event of any disputes, the Organisers reserve the right to disqualify any entry and/or retract any award from the entrant. All decisions made by the Organisers are final and binding in all aspects relating to the Competition.

Trong trường hợp có sự tranh chấp, Ban tổ chức có quyển tước tư cách của người tham dự cuộc thi và thu hồi bất kỳ giải thưởng nào của ứng viên. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc trong tất cả khía cạnh liên quan đến cuộc thi.

Terms and Conditions/ Điều khoản và điệu kiện

1.      By entering this competition (the "Competition"), the Entrants are deemed to have read, understood and accepted these terms and conditions and agreed to be bound by them.

Bằng cách tham dự cuộc thi này, các ứng viên được coi là đã đọc và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

2.      The Organisers of the Competition are GFT Vietnam Company, and Industrial Faculty -Hanoi University of Industrial Fine Arts (UIFA).

Ban tổ chức cuộc thi là Công ty GFTV và Khoa tạo dáng công nghiệp- Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (UIFA).

3.      The Competition shall run from 18th May 2017 to September 21st 2017. Any entries received outside these dates will not be accepted.

Cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 18/5/2017 tới ngày 21/9/ 2017. Tất cả các bản thiết kế nộp muộn sẽ không được chấp nhận.

4.      The Competition is open to all full-time students of the Industrial Design Faculty from year 3 onwards.

Cuộc thi được tổ chức dành cho tất cả các sinh viên chính quy của Khoa Tạo dáng Công nghiệp từ năm thứ 3 trở lên.

5.      The Organisers reserve the right to refuse to honour any entry if they consider there has been an abuse of this Competition or a breach of these terms and conditions.

Ban tổ chức có quyền tước tư cách tham dự hợp lệ của bất kỳ ứng viên nào nếu họ lạm dụng cuộc thi này hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện trên.

6.      The Vietnamese and English versions of the terms and condition have equal relevance.

Bản tiếng Việt và tiếng Anh của các điều khoản và điều kiện có giá trị như nhau.

Eligibility/ Điều kiện


EntryCategories:
- Full time students who are studied at Hanoi University Industrial Fine Arts – Faculty of Industrial Design - from year 3 onwards.
- Enter either as an individual or in group (no more than 3 in each group)

 

Ứng viên hợp lệ:

-Sinh viên chính quy theo học tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội - Khoa Tạo dáng Công nghiệp – năm thứ 3 trở lên.

-Ứng viên tham gia có thể là cá nhân hoặc theo nhóm (không quá 3 người trong mỗi nhóm)


Type of Toy Designs accepted/ Loại đồ chơi

·        All toy designs must be suitable for manufacture with injection molded plastic materials.

·        Toys should be suitable for children from age 1 year to 5 years

Tất cả các thiết kế đồ chơi phải phù hợp để sản xuất với vật liệu ép nhựa.

Thiết kế đồ chơi phù hợp cho trẻ em từ 1 – 5 tuổi

 

·        Category suggestions: Một số gợi ý về chủ đề đồ chơi

§  Play & Learn theme/ Bộ đồ chơi chủ đề chơi và học

§  Modular cars & trucks – self-assembly/Bộ lắp ráp xe tải& ô tô theo kiểu kết cấu.

§  Modular animals – self-assembly/ Bộ lắp ráp động vật theo kiểu kết cấu

§  Toys with sound chips/Đồ chơi gắn chip âm thanh

§  Alphabet learning blocks/ Bảng học chữ cái

§  Cartoon – anime – emoji character/ Nhân vật hoạt hình-Aime- nhân vật biểu lộ cảm xúc

 

Submission format

Submission the toy design by the email to taodangcongnghiep2@gmail.com  and martinarcher@gftforce.com.cn

Toy design Include:

-         3D drawing (show the color, shape, dimension and how to assembly toy)…

-         Description the creative idea

-         Video (less than 1 minute) (Optional)

Note:

-         The entrants or group will make their design code themselves (maybe by 6 numbers or letters) (the entrant have more than one design, each design will be had one code) and fill in the registration form in the university’s website. And the design code will be used during giving mark.

-         When they submit the design, they use the design code which will be attached with the design submit to 2 email’s address at the same time, not fill their name in the design.

Format for submission:

-  A3 paper, number of pages (Optional)

-  File JPEG (JPG), pixel density: 300 DPI

Note: Each entrant can submit more than one design (no more than 3 designs).

Nộp thiết kế đồ chơi trực tiếp qua 2 địa chỉ email:  taodangcongnghiep2@gmail.com  và martinarcher@gftforce.com.cn

Nộp thiết kế bao gồm:

-         Bản vẽ 3D thể hiện được hình dáng, kích thước, màu sắc và cách lắp ráp sản phẩm…

-         Thuyết minh ý tưởng sáng tác

-         Video ( ngắn hơn 1 phút) ( tùy chọn)

Lưu ý:

-          Ứng viên hoặc nhóm ứng viên sẽ tự đặt ra một mã cho thiết kế của mình (có thể bằng 6 số hoặc chữ cái) (nếu ứng viên có nhiều thiết kế thì mỗi thiết kế có một mã tương ứng với thiết kế đó) và sẽ điền vào bảng đăng ký dự thi được đăng tải trên trang web của nhà trường. Và mã dự thi sẽ được sử dụng trong suốt quá trình chấm bài.

-         Và khi nộp bài dự thi, ứng viên sẽ sử dụng mã thiết kế và được gửi cùng với bài dự thi thiết kế trực tiếp đồng thời qua 2 địa chỉ email (tuyệt đối không được đề tên ứng viên hoặc nhóm ứng viên trên bài nộp thiết kế).

 

Hình thức nộp bài dự thi:

-         Khổ giấy A3, số lượng trang tùy vào bài dự thi của ứng viên

-         File JPEG (JPG) , mật độ điểm ảnh là 300DPI

Lưu ý: Mỗi ứng viên có thể nộp nhiều hơn 1 thiết kế( giới hạn là 3 thiết kế).

Procedure and Schedule/ Thủ tục và lịch trình


Competition Procedure

 

Stage

Timeline

Details / Requirement

Launch time for competition /Ngày phát động cuộc thi

 

Registration for factory visit/Đăng ký đi thăm nhà máy

 

 

 

 

 

 

 

Registrations for competition/ Đăng ký tham gia cuộc thi

 

18 May 2017

 

 

 

18 May 2017- 25 May 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

18 May 2017 - 15 Aug  2017

Từ ngày 18/5/2017 -15/8/2017

 

 

 

 

Register directly in registration form at launch event or register in Industrial Faculty/ Đăng ký trực tiếp qua phiếu đăng ký tại buổi phát động hoặc đăng ký tại khoa tạo dáng công nghiệp

 

Link to online registration form/ phiếu đăng ký online trên trang web của nhà trường.

GFTV Factory Tour/ Chuyến thăm nhà máy

 

30 May 2017

30/5/2017

First 45 entrants registered to visit the factory. (The priority is given to those who participated in competition).

45 sinh viên đăng ký tham gia thăm nhà máy đầu tiên. (Ưu tiên sinh viên đồng thời tham gia cuộc thi.)

Competition submissions close/ Thời gian kết thúc nộp bài dự thi

September  15st2017

15/9/2017

 

Award Presentation Ceremony/ Lễ trao giải

October 2017

Tháng 10/2017

Winners, finalists and applicants are invited to the Competition.

Người thắng cuộc và tất cả các ứng viên tham gia đều được mời tới lễ trao giải thưởng.

 

Note: Entrants or group can be submitted the design start from Jun 15th 2017. The design is valid if entrants registered for taking part in the toy design competition.

Lưu ý: Ứng viên hoặc nhóm ứng viên có thể nộp bài dự thi của mình bắt đầu từ ngày 15/6/2017. Bài dự thi được coi là hợp lệ nếu ứng viên đó đã đăng ký tham gia cuộc thi.

Prizes/ Giải thưởng

Prize Category/ Cơ cấu giải thưởng

 

Awards

Gold Award/ Giải nhất(1 người)

VND 20,000,000

Silver Award/ Giải nhì( 1 người)

VND 9,000,000

Bronze Award/ Giải ba( 1 người)

VND 4,000,000

 

 • Participants will receive advice relating to development of toy industry and creativity.
 • The winners will be announced to the Award Presentation Ceremony in October 2017 at Hanoi University of Industrial Fine Arts. The prize is sponsored by GFT.

Tất cả ứng viên sẽ nhận được những chia sẻ/kinh nghiệm liên quan đến phát triển ngành đồ chơi.

Người thắng cuộc sẽ được công bố ở lễ trao giải thưởng vào tháng 10/2017. Giải thưởng được tài trợ bởi công ty GFT.  

Judging Criteria/ Tiêu chí đánh giá

 • Each entry will be evaluated on the following criteria:
  • Play value – user experience
  • Creativity
  • Aesthetics
  • Marketability

• Mỗi thiết kế của ứng viên sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:

-         Tính hữu dụng

-         Sáng tạo

-         Thẩm mỹ

-         Khả năng thị trường

Judging Panel/ Thành phần ban giám khảo

The judging panel will comprise toy industry professionals at GFT and some members at Industrial Design Faculty are invited by GFT.

Ban giám khảo sẽ bao gồm các chuyên gia ngành công nghiệp đồ chơi của công ty GFT và một số thành viên của Khoa tạo dáng Công nghiệp UIFA do công ty GFT mời.

Competition organizer board

Ban tổ chức cuộc thi

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

 • Tuyển sinh Đại học
 • Tuyển sinh thạc sỹ
 • Hợp tác - Đối ngoại
 • Hoạt động Đảng
 • Công đoàn
 • Đoàn thanh niên
 • Tin triển lãm
 • 3 Công khai