>

Hồ sơ NGND, NGUT năm 2017.
Thứ 4, 16/11/2016

LINK DOWNLOAD MẪU KHAI XÉT NGND, NGUT NĂM 2017.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  

Số:......../MTCN-TCHC

V/v xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:  Các đơn vị trong Trường

                            

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP  ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (Nghị định 27) và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo  Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017, Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017 như sau:

1. Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm.

1.1. Trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy và công đoàn của đơn vị phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị (kể cả những người đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 2014 đến nay) về đối tượng áp dụng và tiêu chuẩn danh hiệu NGND, NGƯT theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Chương I và  Điều 8, Điều 9 Chương II Nghị định 27 nêu trên.

1.2. Trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn.

1.3. Người đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT chuẩn bị bản kê khai thành tích cá nhân và gửi về đơn vị.

1.4. Trưởng đơn vị tổ chức họp toàn thể viên chức trong đơn vị (bao gồm công chức, viên chức và người lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên), cuộc họp được coi là họp lệ khi có ít nhất 3/4 số viên chức trong đơn vị tham dự họp;

- Nội dung cuộc họp: Thông báo thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu; thảo luận, đánh giá thành tích, công lao của từng ứng viên và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu giới thiệu được công bố công khai trong đơn vị.

1.5. Lập hồ sơ các nhà giáo có số phiếu đạt từ 80% trở lên trên tổng số phiếu giới thiệu của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tham dự họp và gửi hồ sơ về Nhà trường (qua Phòng Tổ chức Hành chính) hạn cuối là ngày 10/12/2016, hồ sơ gồm có:

- Bản khai thành tích cá nhân (mẫu 01); Các minh chứng bao gồm bản sao: giấy chứng nhận sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; trang bìa giáo trình có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

          - Biên bản họp giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu NGND, NGƯT của đơn vị (mẫu 02).

          - Danh sách đề nghị xét tặng (mẫu 03). Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (mẫu 04) gửi bằng văn bản và file mềm qua email theo địa chỉ: danphuong0909@gmail.com

* Ghi chú: Các văn bản và biểu mẫu có liên quan đề nghị các đơn vị truy cập tại website của Trường tại địa chỉ: http://mythuatcongnghiep.edu.vn.

           2. Tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận

- Thành lập Hội đồng cơ sở, tổ Thư ký xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT của Nhà trường

          - Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT; tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng để tổ chức họp Hội đồng, thời hạn đến ngày 30/12/2016.

3. Họp Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ

          - Hội đồng thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ và đối chiếu tiêu chuẩn của ứng viên với tiêu chuẩn danh hiệu được đề nghị; Hội đồng xử lý các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có); thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT.

          - Tổ Thư ký hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lên Hội đồng cấp trên, thời hạn trước tháng 3/2017.

Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo đúng nội dung và thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị gặp Phòng TCHC để trao đổi thống nhất thực hiện./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai