>

Kế hoạch thi tốt nghiệp và hướng dẫn viết Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp năm 2016
Thứ 7, 23/01/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số:         /TB-MTCN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

            

 

THÔNG BÁO

V/v:  Kế hoạch thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị  và hướng dẫn viết Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp năm 2016

 

Kính gửi:    - Trưởng Bộ môn LLCT

- Các khoa chuyên ngành

- Phòng Quản trị - Thiết bị

- Sinh viên các khóa hệ chính quy tốt nghiệp năm 2016

 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2015-2016, Nhà trường thông báo tới Bộ môn Lý luận chính trị, các khoa chuyên ngành và sinh viên các khóa hệ chính quy tốt nghiệp năm 2016 kế hoạch thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị và hướng dẫn viết Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp như sau:

1- Đối tượng: Toàn thể sinh viên các khoá hệ chính quy tốt nghiệp năm 2016, bao gồm: DH11 (2011-2016): 347 sinh viên, LT14 (2014-2016): 18 sinh viên.

2- Thời gian đăng ký môn thi và ôn tập các môn Lý luận chính trị:

Nội dung

Thời gian

Khóa/ Lớp

Đơn vị chuẩn bị

Địa điểm

Phổ biến, đăng ký học phần thi tốt nghiệp và ôn tập

Sáng

18/01/2016 (Thứ Hai)

7h30-9h30

DH11 (A1, A2, A3, A4, A5)

Bộ môn LLCT

Hội trường lớn

9h30 - 11h30

DH11

(A6, A7, A8)

LT14 (A1, A2)

Bộ môn LLCT

Hội trường lớn

 

Học phần 1 (HP1):    Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Triết học) + Đường lối cách mạng của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học phần 2 (HP2):    Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Kinh tế chính trị) + Đường lối CM của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học phần 3 (HP3):    Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (CNXH khoa học) + Đường lối CM của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh


3- Thời gian, phòng thi, địa điểm thi các môn lý luận chính trị:

Thời gian thi

Phòng thi

Địa điểm thi

24/01/2016

(Chủ nhật)

7h30: Thí sinh có mặt tại phòng thi

8h00-10h00: Thời gian thi

Phòng thi số 1

Phòng thi số 2

Phòng thi số 3

Phòng thi số 4

Phòng thi số 5

Phòng thi số 6

P.101 nhà A

P.102 nhà A

P.103 nhà A

P.108 nhà A

P.301 nhà A

P.302 nhà A

       

Yêu cầu sinh viên xem danh sách niêm yết tại bảng tin phòng Đào tạo và cửa phòng thi để biết số báo danh; khi vào thi phải mang theo Thẻ sinh viên (hoặc chứng minh nhân dân).

4- Thời gian phổ biến hướng dẫn viết Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp:

Nội dung

Thời gian

Khóa/ Học phần đăng ký

Đơn vị chuẩn bị

Địa điểm

Nghe hướng dẫn viết Thuyết minh ĐATN

Sáng

20/01/2016 (Thứ Tư)

8h30

DH11 (A1, A2, A3, A4, A5)

Khoa KHCB

Hội trường lớn

Chiều

20/01/2016 (Thứ Tư)

14h00

DH11

(A6, A7, A8)

LT14 (A1, A2)

Khoa KHCB

Hội trường lớn

Đề nghị các Khoa chuyên ngành thông báo cho giảng viên phụ trách các lớp tốt nghiệp và toàn thể sinh viên các khoá hệ chính quy tốt nghiệp năm 2016 có mặt, tham gia đầy đủ; các đơn vị liên quan thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

                                                                                                                                                                                     

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo) 

Như trên(để thực hiện)

- Lưu: VT, PĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai