>

Kế hoạch tổ chức học lại, thi lại Học kỳ I (2015 - 2016)
Thứ 7, 23/01/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số:         /TB-MTCN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

    

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch tổ chức học lại, thi lại Học kỳ I (2015-2016)

 

Kính gửi:     - Các đơn vị trong toàn trường

- Sinh viên hệ Đại học chính quy và Đại học liên thông

 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, Quyết định số 06/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015 - 2016, Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong toàn trường và sinh viên hệ Đại học chính quy, Đại học liên thông kế hoạch thi lại, học lại Học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

I- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LẠI, HỌC LẠI HỌC KỲ I (2015-2016)

1. Đối tượng thi lại, học lại

*  Đối tượng học lại:

- Sinh viên nghỉ học quá 20% thời lượng của môn học - học phần, kể cả có lý do chính đáng;

- Sinh viên không đủ điều kiện dự thi kỳ thi chính;

- Sinh viên đã tham gia cả hai kỳ thi, kiểm tra (lần 1 và lần 2) kết quả không đạt;

* Đối tượng thi lại:

- Sinh viên có điểm kết thúc môn học - học phần dưới 5,0;

- Sinh viên có đủ điều kiện dự thi kỳ thi chính nhưng bỏ thi không có lý do.

2. Thời gian tổ chức thi lại, học lại: Từ ngày 18/01/2016 đến hết ngày 06/3/2016 (ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật). Cụ thể như sau:

- Các môn học (học phần) thuộc BM Lý luận chính trị: Từ ngày 18/01 đến hết ngày 21/01/2016.

- Các môn học (học phần) thuộc khoa Khoa học cơ bản: Từ ngày 22/01 đến hết ngày 04/2/2016.

- Các môn học (học phần) thuộc Khoa Mỹ thuật cơ sở: Từ ngày 22/02 đến hết ngày 06/3/2016.

- Các môn học (học phần) chuyên ngành: Từ ngày 18/1 đến hết ngày 28/02/2016.

3. Thời gian nộp lệ phí :  Kể từ ngày thông báo đến trước ngày học lại, thi lại môn học (học phần) 02 ngày.

4. Địa điểm nộp lệ phí: Tại phòng Kế hoạch - Tài vụ

5. Lệ phí thi lại, học lại:

Môn thi

Số tiền

I- Lệ phí thi lại

50.000đ/ 1 môn

II- Lệ phí học lại

 

- Các môn hoặc học phần thuộc khoa Khoa học cơ bản, Bộ môn Lý luận Chính trị và khoa Mỹ thuật cơ sở (trừ Hình họa).

- Các môn học (học phần) chuyên ngành.

200.000đ/ 1 ĐVHT

- Các học phần Hình họa.

300.000đ/ 1 bài

Khi vào phòng thi lại, học lại sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên (hoặc chứng minh nhân dân) và biên lai thu tiền cho giáo viên (Các Khoa và giáo viên chỉ cho sinh viên học lại, thi lại khi sinh viên đã nộp lệ phí).

 

2. NHIỆM VỤ CỦA KHOA, BỘ MÔN:

- Lên lịch thi lại, học lại cụ thể trong thời gian trên và nộp về phòng Đào tạo ngày 11/01/2016.

- Niêm yết Lịch thi lại, học lại và kết quả thi lại, học lại tại Bảng thông báo của khoa, Bộ môn.

- Thời hạn niêm yết điểm thi lại, học lại tại Khoa và nộp cho phòng Đào tạo: 09/3/2015.

Đề nghị các đơn vị liên quan chủ động lên kế hoạch và thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

                                                                             

                                                                                         

 

Nơi nhận:

 Ban giám hiệu (để biết)

- Như trên                

- P. Tài vụ, QT

- Lưu VT, P. ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.