>

Kết quả thi tuyển sinh hệ đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 - Khóa 16.
Thứ 2, 30/05/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:          /QĐ-MTCN                                     Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển

hệ đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 (khóa 16)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 148/HĐBT ngày 16/11/1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc đổi tên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp thành Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ quyết định số 60/2000/QĐ-TTg ngày 26/05/2000 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2533/QĐ/BGD&ĐT - SĐH ngày 13/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

             Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hệ thạc sĩ năm 2106 tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;

                Căn cứ vào kết quả tuyển sinh hệ đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 đã được Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phê duyệt ngày 5/5/2016;

                       Căn cứ biên bản họp ngày 05/5/2016 của Hội đồng tuyển sinh về việc xét trúng tuyển thi tuyển sinh hệ đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 (khóa 16),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận danh sách trúng tuyển hệ đào tạo trình độ thạc sĩ, qua thi tuyển sinh năm 2016 (khóa 16), tổng số thí sinh trúng tuyển: 33 học viên (Có danh sách kèm theo), trong đó:

                     - Chuyên ngành Mỹ thuật Ứng dụng - mã số: 60210410:       12 học viên   

                        - Chuyên ngành Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng-mã số: 60210401:    21 học viên

Điều 2: Giao cho Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức nhập học và học tập kỳ học thứ 1 cho các học viên năm thứ I có tên trong danh sách trúng tuyển ở  điều 1.

Điều 3:   Trưởng các đơn vị Khoa, Phòng, Ban thuộc Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp có liên quan và các học viên có tên trong danh sách trúng tuyển căn cứ quyết định thực hiện.

 

                             HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                           

                                                                 PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị

 

                                                                                          

        Danh sách trúng tuyển hệ đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2016 - Khóa 16

                                         LINK  DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN                                         

              Kết quả thi tuyển sinh hệ đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 - Khóa 16. 

LINK XEM KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Thông báo phúc khảo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ năm 2016

LINK XEM THÔNG BÁO

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.