>

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Thứ 4, 28/01/2015

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học Cơ bản có nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận. Giảng dạy các môn lý luận Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn nghệ thuật, ngoại ngữ, tin học, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và Thế giới, lịch sử và Thẩm mỹ công nghiệp tâm lý sáng tạo nghệ thuật…

 

Danh sách các cán bộ, giảng viên, nhân viên

hiện nay và qua các thời kỳ của Khoa Khoa học cơ bản

 

 

      STT      

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Vịnh

         Chủ nhiệm khoa .GVC           

TS

 

2

Đặng Hữu Tuyền

GVC

     PGS.TS    

 

3

Vũ Ngọc Hạnh

GV

ThS

 

4

Nguyễn Thị Mai

GV

ThS

 

5

Trần Thị Hòa

GVC

ThS

 

6

            Trần Nguyên  Cường          

Phó Chủ nhiệm khoa.GV

ThS

 

7

Đỗ Việt Hưng

GV

TS

 

8

Nguyễn Văn Huy

GV

ThS

 

9

Nguyễn Nữ Kim Chi

GV

ThS

 

10

Ngô Thị Hồng Giang

GV

ThS

 

11

Trần Thy Trà

GV

ThS

 

12

Trần Ngọc Anh

GV

ThS

 

13

Nguyễn Thị Thịnh

GV

ThS

 

14

Bùi Duy Hiếu

GV

ThS

 

15

Hồ Minh Đồng

GV

ThS

 

16

Nguyễn Thị Dung

GV

ThS

 

17

Nguyễn Thị Thơm

CV

Kỹ sư

 

18

Hoàng Minh Phúc

GV

ThS

Chuyển Công tác

19

Phạm Ngọc Tẩu

Hưu trí

 

           Về hưu 12/01/1995          

20

Nguyễn Đăng Doãn

Hưu trí

 

Về hưu  03/01/1999

21

Lê Thị Bằng

Hưu trí

 

Về hưu 09/01/2010

22

Thạch Văn Thìn

Hưu trí

 

Về hưu 10/01/2010

23

Khương Thị Dũng

Hưu trí

 

Về hưu 03/01/2011

24

Nguyễn Đức Bái

Hưu trí

 

Về hưu 01/10/1993

25

Nguyễn Hữu Ban

Hưu trí

 

Đã mất

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai