>

Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ
Thứ 4, 01/03/2017

        Sáng 28-2, tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017).Tham dự buổi lễ phát động có sự hiện diện Ban Giám hiệu nhà Trường và các cán bộ giảng viên, cùng toàn thể sinh viên các khóa hệ trong trường.

       Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa, con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ… Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hợp nhập quốc tế. Qua đó, khẳng định văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai