>

Lịch công tác tháng 1 năm 2018.
Thứ 3, 02/01/2018

 

BGH /MTCN – 01/2018                                         LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018

  

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 01

Thứ  Ba:  02/01

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo khoa Mỹ thuật Truyền thống và lãnh đạo phòng QTTB về công tác CSVC.

BGH, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa MTTT và Trưởng phòng QTTB

Khoa MTTT

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Tư: 03/01

Sáng

9h00: Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018

BGH, Phòng QLKH và KHTV

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

Chiều

13h00: Hội đồng duyệt lần 2 tên đề tài, đồ án tốt nghiệp Thạc sỹ K18

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp

C và D

   Thứ Năm: 04/01

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy.

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng.

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp triển khai ấn phẩm Nội san MTCN số Xuân Mậu Tuất 2018

BGH, Trưởng Phòng QLKH và Trưởng Khoa Đồ họa

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

  Thứ Sáu: 05/01

Sáng

9h00:  Họp Giao ban toàn thể.

Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

Tuần thứ 02

Thứ  Hai:  08/01

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

13h30: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII) của Đảng; tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Đảng viên toàn Đảng bộ

VP Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp B

   Thứ Ba: 09/01

Sáng

8h00: Khai mạc Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K16.

8h30: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K16 (cả ngày)

Theo quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp

 C và D

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 10/01

Sáng

8h30: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K16 (cả ngày)

Theo quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp

 C và D

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất.

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

 Thứ Năm: 11/01

Sáng

8h30: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K16 (cả ngày)

Theo quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp

 C và D

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 12/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 03

Thứ  Hai:  15/01

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 16/01

Sáng

8h30:  Giao đề tài tốt nghiệp Khóa ĐH13 năm học 2017 - 2018  Khoa Mỹ thuật Truyền thống (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng học D117

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 17/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 18/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 19/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Phòng QLĐTSĐH họp với BGH về công tác tốt nghiệp Thạc sỹ 3 khóa K15, K16 và K1 tại Đồng Nai

BGH, Phòng QLĐTSĐH

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Tuần thứ 04

Thứ Hai: 22/01

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

8h30:  Giao đề tài tốt nghiệp Khóa ĐH13 năm học 2017 - 2018  Khoa Thiết kế Thời trang (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng học A213, A214

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 02/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ  Ba:  23/01

Sáng

9h00:  Giao đề tài tốt nghiệp Khóa ĐH13 năm học 2017 - 2018 Khoa Trang trí Nội Ngoại thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Hội trường

10h30: Khai mạc trưng bầy kết quả thực tập 2017

BGH, Các Phòng, Ban, Khoa. Toàn thể CBGV và Sinh viên

Phòng Đào tạo và Phòng THTT

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Sảnh Nhà A

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 24/01

Sáng

9h00: Tổng kết công tác Đoàn thể năm 2017

ĐU, BGH, BCH Công đoàn Đoàn TN, Chủ tịch, Phó CT Hội Sinh viên

Các đoàn thể

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 25/01

Sáng

8h00: Hội đồng duyệt lần 2 tên đề tài, đồ án tốt nghiệp Thạc sỹ K17  (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp

C và D

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Sáu: 26/01

Sáng

8h00: Hội đồng duyệt lần 2 tên đề tài, đồ án tốt nghiệp Thạc sỹ K17  (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp

C và D

8h00:  Giao đề tài tốt nghiệp Khóa ĐH13 năm học 2017 - 2018  Khoa Thiết kế Đồ họa (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Hội trường

Chiều

14h00:  Giao đề tài tốt nghiệp Khóa ĐH13 năm học 2017 - 2018  Khoa Tạo dáng Công nghiệp (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Hội trường

14h00: Họp tổng kết thực tập 2017

BGH, Phòng: Đào tạo, KHTV và Trưởng các Khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Tuần thứ 05

  Thứ Hai: 29/01

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2018 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 02/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ  Ba:  30/01

Sáng

9h00: Sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018

BGH, Trưởng các đơn vị

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức

đã đăng ký với Thư ký BGH

trước ngày 25/01

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Tư: 31/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

     

                    

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai