>

Lịch công tác tháng 12 năm 2017
Thứ 5, 30/11/2017

                BGH /MTCN – 12/2017                                LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 49

Thứ Sáu: 01/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ của TS. Nguyễn Kim Hương - Khoa thời Trang

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

 

Phòng họp B

Tuần thứ 50

Thứ  Hai:  04/12

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                  

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Ban Chấp hành Công đoàn báo cáo Đảng ủy công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn

Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn

(Lịch thay Giấy mời)

Ban Chấp hành Công đoàn

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Ba: 05/12

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy.

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng.

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp hoàn thiện về dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miên nhiệm cán bộ giữ chức vụ quản lý thuộc Trường.

BGH, Trưởng các đơn vị toàn Trường (Lịch thay Giấy mời)

Phòng TCHC

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

15h30: Họp Hội đồng xét duyệt nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2017

Theo Quyết định

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Tư: 06/12

Sáng

9h00:  Họp Giao ban toàn thể.

Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

  Thứ Năm: 07/12

Sáng

9h00: Họp công tác thực tập năm 2017-2018

BGH, Phòng Đào tạo, KHTV và Trưởng các Khoa

 chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

15h00: Gặp mặt tri ân đồng chí Trần Thủy Vân và đồng chí Nông Minh Tân được nghỉ theo chế độ

BGH, BCH Công đoàn Trường, Phòng Đào tạo, Khoa MTTT và Phòng TCHC

 (Lịch thay Giấy mời)

 

Phòng TCHC

Công đoàn Trường

BGH, Công đoàn Trường

Phòng họp B

  Thứ Sáu: 08/12

Sáng

8h30: Hội nghị thành lập CLB các trường đào tạo Mỹ thuật ứng dụng tại Việt Nam

Theo Giấy mời

Hiệp hội các Trường và Trường ĐHMTCN

Hiệp hội các Trường đại học, cao đẳng

Việt Nam

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Bẩy 09/12

Cả ngày

8h00: Đại hội Công đoàn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

BGH, Toàn thể CBVC, Giảng viên và người lao động Nhà trường là công đoàn viên

Công đoàn Trường

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

Hội trường

Tuần thứ 51

Thứ  Hai:  11/12

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

10h00: Họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2017

BCH Đảng bộ

(Lịch thay Giấy mời)

Văn phòng Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

14h00: Kiểm tra công tác Đảng năm 2017 các Chi bộ

BCH Đảng ủy, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ

 

Các Chi bộ

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Ba: 12/12

Sáng

9h00: Họp công tác xếp Thời khóa biểu và phân công giảng dạy HKII năm học 2017-2018

BGH, Phòng Đào tạo, Thanh tra Đào tạo, Trưởng các Khoa, Bộ môn LLCT

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp tổ chức giao đề tài tốt nghiệp 2018 của hệ đại học chính quy và đại học Liên thông

Phòng Đào tạo và Trưởng các Khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp B

Thứ Tư: 13/12

Sáng

9h00: Duyệt đề tài cấp cơ sở của Giảng viên và sinh viên năm 2018 (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất.

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

 Thứ Năm: 14/12

Sáng

9h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở và đề tài sinh viên năm 2017 (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 15/12

Sáng

9h00: Báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ đầu vào sinh viên đại học và thạc sỹ năm 2017

BGH, Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCLGD

Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCLGD

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 52

Thứ  Hai:  18/12

Sáng

8h00: Khai mạc Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K15.

8h30: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K15 (cả ngày)

Theo quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp

 C và D

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 01/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 19/12

Sáng

8h00: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K15 (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

 

Chủ tịch các Hội đồng

Phòng họp

C và D

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 20/12

Sáng

8h00: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K15 (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

 

Chủ tịch các Hội đồng

Phòng họp

C và D

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 12/2017 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 01/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 21/12

Sáng

8h00: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K15 (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

 

Chủ tịch các Hội đồng

Phòng họp

C và D

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 22/12

Sáng

8h00: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K15 (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

 

Chủ tịch các Hội đồng

Phòng họp

C và D

Chiều

14h00: Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN 22/12 và tham quan Bảo tàng Đặc công

Đảng ủy, BGH, các cựu quân nhân

Phòng CT&CTSV

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Bảo tàng Đặc công

Tuần thứ 53

Thứ Hai: 25/12

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                   

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức

đã đăng ký với Thư ký BGH

trước ngày 20/12

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ  Ba:  26/12

Sáng

8h00: Khai mạc Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ liên kết K1 Đồng Nai.

8h30: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K1 Đồng Nai (cả ngày)

Theo quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Trường CĐMTTT Đồng Nai

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 27/12

Sáng

8h00: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K1 Đồng Nai (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

 

Chủ tịch các Hội đồng

Trường CĐMTTT Đồng Nai

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 28/12

Sáng

8h00: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K1 Đồng Nai (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

 

Chủ tịch các Hội đồng

Trường CĐMTTT Đồng Nai

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Sáu: 29/12

Sáng

8h00: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ K1 Đồng Nai (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

 

Chủ tịch các Hội đồng

Trường CĐMTTT Đồng Nai

Chiều

 

 

 

 

 

    Ghi chú:  - CBVC và Giảng viên nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 vào ngày Thứ Hai 01/01/2018

                    

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai