>

Lịch công tác tháng 9 năm 2017
Thứ 4, 30/08/2017

BGH /MTCN – 9/2017                         LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

 

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 37

 Thứ Hai: 04/9

 

Khối Nội chính Nghỉ bù ngày Lễ Quốc khánh 2/9

Thứ  Ba:  05/9

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp chuẩn bị công tác Khai giảng năm học 2017-2018

Theo Giấy mời

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

15h00: Gặp mặt tri ân đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải được nghỉ theo chế độ

BGH, BCH Công đoàn Trường, Phòng QTTB và Phòng TCHC (Lịch thay Giấy mời)

 

Phòng TCHC

Công đoàn Trường

BGH, Công đoàn Trường

Phòng họp B

Thứ Tư: 06/9

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 07/9

Sáng

9h00: Họp Giao ban toàn thể

Đảng ủy, BGH. Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ sản phẩm khoa học đề tài KHCN cấp Bộ. Mã số B2015-05-03. Chủ nhiệm Đề tài. Thạc sỹ Nguyễn Thanh Giang - Khoa MTTT

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

15h00: Họp BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

Thứ Sáu: 08/9

Sáng

9h00: Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị CCVC năm 2017

BGH, Chủ tịch, Phó CT Công đoàn, Trưởng Ban TTND, Trưởng phòng: TCHC, KHTV, QTTB

Phòng TCHC, KHTV, Công đoàn, Trưởng Ban TTND

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn,

Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

Phòng họp B

 

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

 

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

Tuần thứ 38

   Thứ  Hai:  11/9

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                         

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

14h00: Hội đồng xét trúng tuyển tuyển sinh Thạc sỹ K18

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

   Thứ Ba: 12/9

Sáng

8h30: Khai giảng Năm học 2017 - 2018

Toàn thể CB, CCVC, Ban cán sự lớp các khóa hệ

Phòng: Đào tạo, CT&&CTSV, Đoàn Thanh niên

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Hội trường

Chiều

14h00: Họp hoàn thiện về dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển, từ chức, miên nhiệm cán bộ giữ chức vụ quản lý thuộc Trường.

BGH, Phòng TCHC

Phòng TCHC

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Tư: 13/9

Sáng

9h00: Hội đồng xét sinh viên hệ đại học: Song bằng, Văn bằng 2, Chuyển ngành học

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 14/9

Sáng

Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị dự Hội nghị tổng kết công tác quản lý Mỹ thuật tại TP Huế ngày 14/9 đến ngày 15/9/2017

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Sáu: 15/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 39

   Thứ  Hai:  18/9

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị tham dự Diễn đàn Giáo dục Việt Nam - Đài Loan từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2017 tại Đài Loan

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 10/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất 

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Ba: 19/9

Sáng

8h00 Đại hội chi bộ khoa Mỹ thuật Cơ sở

Đảng ủy, đảng viên trong chi bộ

Chi bộ khoa Mỹ thuật Cơ sở

Đ/c Bí thư chi bộ

Ngô Bá Thảo

Phòng họp B

Chiều

14h00 Đại hội chi bộ khoa Khoa học Cơ bản

Đảng ủy, đảng viên trong chi bộ

Chi bộ khoa Khoa học Cơ bản

Đ/c Bí thư chi bộ

Đỗ Việt Hưng

Phòng họp B

Thứ Tư: 20/9

Sáng

8h00 Đại hội chi bộ Nội chính 1

Đảng ủy, đảng viên trong chi bộ

Chi bộ

Nội chính 1

Đ/c Bí thư chi bộ

Trần Bá Tăng

Phòng họp B

Chiều

14h00 Đại hội chi bộ Nội chính 2

Đảng ủy, đảng viên trong chi bộ

Chi bộ

Nội chính 2

Đ/c Bí thư chi bộ

Đặng Mai Anh

Phòng họp B

 Thứ Năm: 21/9

Sáng

8h00 Đại hội chi bộ Nội chính 3

Đảng ủy, đảng viên trong chi bộ

Chi bộ

 Nội chính 3

Đ/c Bí thư chi bộ

Đào Thị Lan Hương

Phòng họp B

Chiều

14h00 Đại hội chi bộ Chuyên ngành 1

Đảng ủy, đảng viên trong chi bộ

Chi bộ Chuyên ngành 1

Đ/c Bí thư chi bộ

Đỗ Đình Tuyến

Phòng họp B

Thứ Sáu: 22/9

Sáng

8h00 Đại hội chi bộ Chuyên ngành 2

Đảng ủy, đảng viên trong chi bộ

Chi bộ Chuyên ngành 2

Đ/c Bí thư chi bộ

Trần Duy Minh

Phòng họp B

Chiều

14h00 Đại hội chi bộ Chuyên ngành 3

 

Đảng ủy, đảng viên trong chi bộ

 

Chi bộ

Chuyên ngành 3

Đ/c Bí thư chi bộ

Vũ Chí Công

Phòng họp B

   Thứ Bảy: 23/9

Sáng

8h00 Đại hội chi bộ Sinh viên Thanh niên

Đảng ủy, đảng viên trong chi bộ

Chi bộ Sinh viên Thanh niên

Đ/c Bí thư chi bộ

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

 

Tuần thứ 40

   Thứ  Hai:  25/9

Sáng

8h00: Duyệt tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K15

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng C103

 và C104

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 9/2017 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 10/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

13h30: Duyệt tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K15

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng C103 và C104

   Thứ Ba: 26/9

Sáng

8h00: Duyệt tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K15

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng C103 và C104

Chiều

13h30: Duyệt tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K15

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng C103 và C104

17h00: Xét hồ sơ hệ đại học VLVH 2017

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

    Thứ Tư: 27/9

Sáng

8h00: Duyệt tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K15

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng C103 và C104

Chiều

13h30: Duyệt tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K15

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng C103 và C104

  Thứ Năm: 28/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 29/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 25/9

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

 

 

  

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.