>

Ngành Thiết kế Đồ Họa
Thứ 3, 15/03/2016

Ngành Thiết kế Đồ Họa

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Lịch sử thiết kế đồ họa - PP luận Design 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Phương pháp ghi chép và xử lý tư liệu 1 1 2
2 Màu sắc trong thiết kế đồ họa và in ấn 1 1 2
3 Yếu tố tạo hình và thủ pháp đồ họa 2 1 3
4 Tin học chuyên ngành 2 1 3
5 Nghệ thuật sử dụng chữ 2 1 3
6 Thiết kế nhãn mác hàng hóa 1 1 2
7 Cấu trúc vật liệu bao bì 1 1 2
8 Thiết kế bao bì đơn chiếc 2 1 3
9 Thiết kế sách không có minh họa 2 2 4
10 Phương pháp xử lý hình ảnh đồ họa 2 1 3
11 Kỹ thuật in khắc gỗ và độc bản 1 1 2
12 Tranh đồ họa độc bản 1 1 2
13 Tranh khắc gỗ đen trắng và màu 2 3 5
14 Thực tập cơ sở ngành   3 3
15 Thiết kế sách có minh họa 2 3 5
16 Thiết kế tín hiệu biểu tượng 2 1 3
17 Thiết kế logo 2 3 5
18 Thiết kế đồ họa văn phòng 2 1 3
19 Thiết kế catalog 2 2 4
20 Thiết kế bao bì đồng bộ 2 3 5
21 Thiết kế áp phích đơn chiếc 2 2 4
22 Thiết kế tem bưu chính đơn chiếc 2 1 3
23 Thực tập chuyên ngành   3 3
24 Thiết kế lịch 2 1 3
25 Thiết kế bộ áp phích 3 2 5
26 Thiết kế bộ tem bưu chính 2 3 5
27 Thiết kế bộ bài lĩnh vực thương mại 1 2 3
28 Thiết kế bộ lịch 3 2 5
29 Thiết kế bộ bài lĩnh vực văn hóa 1 2 3
30 Phương pháp xây dựng ý tưởng thiết kế đồ án tốt nghiệp 1 2 3
31 Thiết kế đồ án tiền tốt nghiệp  3 2 5
32 Thực tập tốt nghiệp   3 3
33 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017