>

Quyết định: V/v giao số lượng đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020.
Thứ 6, 03/05/2019

 

 

Hà Nội, ngày  26  tháng  4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi:    Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1155/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao số lượng đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 cho các tổ chức trực thuộc (đơn vị).

Do thời gian gấp, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn nhanh như sau đây, văn bản hướng dẫn chính thức sẽ được gửi sau nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5:

1. Gửi đề xuất đề tài:

Các đơn vị căn cứ số lượng đề tài được giao, xem xét, lựa chọn, hoàn thiện và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức xác định đề tài. Số lượng đề xuất không quá 130% số lượng đề tài được giao, làm tròn số.

Hồ sơ gửi về Bộ gồm:

- Công văn của đơn vị.

- Danh mục đề xuất.

- Các bản đề xuất.

Thời hạn: trước ngày 09 tháng 5 năm 2019.

Bản điện tử: gửi email vukhcns@moet.gov.vn ; cc: nvchau@moet.gov.vn; Bản in: gửi qua đường bưu chính.

Các đơn vị đảm bảo thời hạn trên đây.

* Lưu ý đối với đề tài thuộc chương trình 562 (Chương trình Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển):

Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng ngân hàng đề tài thuộc chương trình 562 đã được xác định từ năm 2019, giao số lượng cho các đơn vị để tổ chức tuyển chọn cùng với các đề tài cấp bộ khác. Do đó, khi gửi đề xuất về Bộ, các đơn vị lưu ý không gửi các đề xuất đề tài thuộc chương trình 562, đơn vị nào có đề tài thuộc chương trình 562 đã xác định thì trừ đi số lượng này trong số đề xuất gửi về Bộ.

Danh sách đơn vị và số đề tài thuộc chương trình 562 đã được xác định như sau:

- Đại học Huế: 04 đề tài.

- Đại học Thái Nguyên: 03 đề tài.

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: 02 đề tài.

- Trường Đại học Cần Thơ: 04 đề tài.

- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: 01 đề tài.

- Trường Đại học Nha Trang: 02 đề tài.

- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh: 01 đề tài.

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: 02 đề tài.

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: 01 đề tài.

Danh mục chi tiết sẽ thông báo tới các đơn vị trên sau nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1-5.

2. Những nội dung cần chú ý trong quá trình thực hiện: 

- Việc xác định, thông báo, tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt đề tài thực hiện theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Ngay sau khi các đơn vị gửi đề xuất theo hướng dẫn tại mục 1 trên đây, Bộ sẽ thành lập và tổ chức họp các hội đồng tư vấn xác định đề tài, thông báo kết quả xác định đề tài cho các đơn vị.

- Các đơn vị thông báo những đề tài đã được xác định trên trang thông tin điện tử của đơn vị và trên phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn và thực hiện các bước tiếp theo như quy định trong Thông tư số 11, đảm bảo tuyển chọn công bằng, rộng rãi, đạt chất lượng tốt nhất.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Văn Châu, chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 1912337219, email: nvchau@moet.gov.vn.

Trân trọng đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

                                      VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

File gửi kèm: Quyết định số 1155/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2019.

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.