>

TẦM NHÌN SỨ MỆNH TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2018
Thứ 4, 21/01/2015

 Đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, củng cố bộ máy tổ chức các phòng, khoa, ban, xưởng…tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, thời gian qua Nhà trường đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế của sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà trường cần phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, của Ngành giao phó, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2014-2015 đề ra và kế hoạch đối với những năm học tới đây.

 

 Để thiết thực kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Xuất phát từ thực tế Nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: 

      

1. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng

 

  Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên Nhà trường tiếp tục phấn đấu triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết và Kết luận của các Hội nghị Trung ương, đặc biệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) - Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và học tập làm theo tấm gương đạo đức     Hồ Chí Minh.

       

  Tiếp tục quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ XV của Đảng bộ thành phố Hà Nội; Quán triệt các văn bản chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 của Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tới cán bộ, giảng viên, CNV và sinh viên để nắm vững nhiệm vụ các năm học, từ đó triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

  Chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt việc nâng cao hiểu biết về chính trị và năng lực nhận thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên.

       

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả Đào tạo

 

  Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác đào tạo về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, cải tiến chương trình Đào tạo và biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác Đào tạo. (Thông qua các hội nghị, hội thảo về đổi mới đào tạo và NCKH ).

 

  Tiếp tục gắn Đào tạo với NCKH, gắn lý luận với thực tiễn,với lao động sản xuất, thực hiện tốt phương châm đào tạo “Học đi đôi với hành”.

 

  Tiếp tục củng cố và đưa Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mỹ thuật ứng dụng vào hoạt động một cách nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu của trung tâm, của Trường, góp phần  cải thiện đời sống CBCNV.

 

  Đẩy mạnh công tác quản lý chuyên môn về thực hiện giờ giấc giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên, xây dựng nền nếp quản lý hành chính trong công tác đào tạo.

 

  Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt quy chế kiểm tra, thi và xét lên lớp, tốt nghiệp, đảm bảo khách quan, nghiêm túc đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

  Triển khai và thực hiện nghiêm túc quy chế học sinh, sinh viên, quy chế nội trú, ngoại trú và quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Đồng thời duy trì việc tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của sinh viên, giúp sinh viên có động cơ học tập, rèn luyện tốt hơn.

 

  Duy trì, đổi mới, tổ chức thực hiện tốt các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh đảm bảo an toàn, chất lượng, thực hiện đúng quy chế.

 

  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

 

  Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá xét khen thưởng sinh viên các lớp, các hệ đào tạo hợp lý hơn để thực sự có tác động tích cực đến học tập, rèn luyện của sinh viên.

 

  Tăng cường hợp tác Đào tạo với các nước có kinh nghiệm về mỹ thuật công nghiệp, đồng thời chú ý tới sự phát triển Đào tạo mỹ thuật công nghiệp ở các địa phương.     

 

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên và xây dựng nền nếp  trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo và phục vụ đào tạo

 

  Tiếp tục củng cố bộ máy quản lý, ổn định hệ thống tổ chức - đội ngũ cán bộ quản lý theo nhiệm kỳ 2013-2018.

 

  Nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Coi trọng sự phối kết hợp của các đoàn thể quần chúng, đảm bảo phát huy quyền dân chủ ở cơ sở và vai trò lãnh đạo của thủ trưởng các đơn vị.

 

  Xây dựng Nhà trường có nếp sống văn minh, lành mạnh, phối hợp tốt giữa chính quyền và các đoàn thể trong Nhà trường, tạo bầu không khí đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giảng viên, CNV, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, CNV hiện có, đảm bảo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

 

 Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có học vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng có đủ khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng mỹ thuật công nghiệp.

 

  Nhà trường tích cực chăm lo công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên được dự các lớp bồi dưỡng chuyên đề do Bộ Giáo dục và Đào tạo  tổ chức. Chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện nay và lâu dài.

 

  Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch đào tạo, quy chế chuyên môn. Động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên nêu cao tinh thần kỷ luật lao động, tận tuỵ với công việc, thương yêu tôn trọng sinh viên, xứng đáng là tấm gương sáng để sinh viên noi theo.

       

4. Xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo đời sống cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên

 

  Tiếp tục tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt.

 

  Đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các  chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên theo đúng quy định Nhà nước về tiền lương, học bổng, nâng bậc lương thường xuyên hàng năm, học tập, nghỉ hè, nghỉ phép, tham quan học tập, khen thưởng. Giải quyết các tồn đọng và thực hiện chế độ về hưu đúng chế độ chính sách hiện hành.

 

  Phấn đấu duy trì mức thưởng hàng năm và nâng cao hơn để góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên. Tiết kiệm chi ngân sách, củng cố phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mỹ thuật ứng dụng, củng cố, duy trì, khai thác nguồn thu từ dịch vụ và các nguồn thu khác.

 

  Căn cứ nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và thực tế Nhà trường, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo cân đối thu, chi đáp ứng kịp thời các hoạt động, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng trong Nhà trường.

 

  Xây dựng Nhà trường xanh, sạch, đẹp, phối hợp với chính quyền địa phương về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

 

 

  Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chính là dịp để tổng kết, đánh giá những thành tựu trong các giai đoạn đã qua, rút ra những bài học kinh nghiệm từ lịch sử, thấy rõ được những thuận lợi và khó khăn để tìm ra những bước đi tiếp theo. Đồng thời cũng là dịp cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đối với lịch sử xây dựng và phát triển của Nhà trường, tin tưởng vào những bước tiến mới trong sự nghiệp đào tạo của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, xứng đáng với bề dày lịch sử 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Tuyển thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh và Làm phim