A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: parent_id

Filename: controllers/home.php

Line Number: 586

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id

Filename: controllers/home.php

Line Number: 588

Thông báo: Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2016-2017

>

Thông báo: Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2016-2017
Chủ nhật, 13/11/2016

      

                   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC

                  MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

                

                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 10  tháng 11  năm 2016

 

                                      

 

THÔNG BÁO

 

V/v đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2016-2017

                                               Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

 

                Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003;

                Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

              Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

           Căn cứ thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/04/2012 V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục;

            Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-MTCN ngày 15/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành quy định về công tác Thi đua Khen thưởng của Trường.

            Để công tác thi đua khen thưởng đúng quy định và trở thành động lực động viên công chức, viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai cho tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 như sau:

I.                   Các danh hiệu thi đua:

1.      Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm:

a) Lao động tiên tiến;

b) Chiến sỹ thi đua cơ sở;

c) Chiến sỹ thi đua cấp Bộ;

d) Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

2.      Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

a) Tập thể lao động tiên tiến;

b) Tập thể lao động xuất sắc;

c) Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Cờ thi đua của Chính phủ.

II.               Các bước tiến hành:

1.      Trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về nội dung đăng ký thi đua theo các danh hiệu của Luật Thi đua Khen thưởng.

2.      Các cá nhân, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, khen thưởng tại Quy định về công tác thi đua khen thưởng của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-MTCN ngày 15/6/2015 để đăng ký thi đua từ cấp cơ sở theo mẫu đồng thời ký xác nhận danh hiệu thi đua đã đăng ký vào trong danh sách đó.

3.      Các đơn vị triển khai thực hiện và danh sách đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân năm học 2016-2017 gửi trực tiếp về phòng Tổ chức Hành chính (Bộ phận Tổ chức cán bộ - C201) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2016. Biểu mẫu về công tác thi đua có thể xem và tải trên website nhà trường:http://mythuatcongnghiep.edu.vn/ Trường hợp không đăng ký danh hiệu thi đua thì cá nhân, tập thể đó không được xem xét, công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng của năm học này./.

LINK DOWNLOAD ĐĂNG KÝ MẪU THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai