>

Thông báo: Đăng ký đề tài KHCN cấp bộ, cấp cơ sở của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018
Thứ 6, 31/03/2017

Thực hiện công văn số 1097/BGDĐT-KHCNMT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông báo đến toàn thể các đơn vị, cá nhân quan tâm được biết để đăng ký thực hiện (Chi tiết theo file đính kèm). Phiếu đề xuất (Mẫu 1) gửi về Phòng QLKH  trước ngày 12/4/2017 và file mềm gửi theo địa chỉ email:  thanhkim.qlkh@gmail.com hoặc thanhnk.mtcn@gmail.com.

Nội dung chi tiết thông báo đề xuất đề tài các cấp năm 2018

          Phòng Quản lý Khoa học

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.