>

Thông báo: Đăng ký thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường năm 2018.
Thứ 5, 11/05/2017

 

Thực hiện Công văn số 1622/BGDĐT-KHCNMT ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ - Đăng ký nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường năm 2018, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông báo đến toàn thể các đơn vị, cá nhân quan tâm được biết để đề xuất thực hiện. Các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên trong hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập về bảo vệ môi trường. Đề xuất tập trung vào các nội dung sau đây:

-   Biên soạn, xây dựng chương trình, tài liệu, sổ tay hướng dẫn, bài giảng, mô hình, băng đĩa nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về bảo vệ môi trường, phát triển xanh, lối sống xanh và tiêu dùng bền vững; Nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải; Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; Tăng cường quản lý tài nguyên, ô nhiễm môi trường;

-   Các phương án, biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc đưa các nội dung bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên vào trình độ đào tạo đại học cũng như đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường và hoạt động quản lý về bảo vệ môi trường của ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược quốc gia về giáo dục 2011-2020.

 

Các đơn vị/cá nhân quan tâm gửi Hồ sơ đăng ký (LINK DOWNLOAD: Phụ lục 3 – Thuyết minh nhiệm vụ và Tiềm lực chuyên môn) về Phòng QLKH  trước ngày 18/4/2017 và file mềm gửi theo địa chỉ email:  thanhkim.qlkh@gmail.com hoặc thanhnk.mtcn@gmail.com để kịp đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                                                                                                                                                   Phòng Quản lý Khoa học

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.