>

Thông báo: Đánh giá viên chức và bình xét thi đua và Mẫu biểu đánh giá xếp loại thi đua.
Thứ 5, 06/06/2019

LINK DOWNLOAD MẪU BIỂU 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai