>

Thông báo: Đề xuất thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở 2018.
Thứ 6, 10/11/2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 624/TB-MTCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

V/v thông báo đề xuất thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2018

 

 

 

Kính gửi:

 

Các đơn vị trong toàn trường

 

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKH và nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2018 cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham gia đề xuất thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở:

Tất cả các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ phải có các tiêu chuẩn sau:

a. Là giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ từ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

b. Tại thời điểm tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp không là chủ nhiệm đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đang bị xử lý theo quy định.

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tập trung vào một số định hướng nghiên cứu sau:

a. Nghiên cứu về phương pháp, giải pháp đẩy mạnh hoạt động của nhà trường

- Đổi mới công tác quản lí các cấp Tổ, Khoa, Phòng, Trường nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lí và điều hành.

            - Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

            - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học.

            - Nghiên cứu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, gắn việc đào tạo ở trường với thực tễ xã hội.

            - Nghiên cứu việc cải tiến phương pháp học tập, rèn luyện của sinh viên, gắn việc học tập tri thức với việc rèn luyện kỹ năng và thái độ nghề nghiệp.

                - Nghiên cứu việc sử dụng và phát huy hiệu quả của các trang thiết bị dạy học hiện đại đã có của nhà trường.

            - Nghiên cứu việc xây dựng các đề án quản lí và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường tránh lãng phí thất thoát.

- Các nghiên cứu về sở hữu trí tuệ và nghiên cứu các đề án nhằm tăng cường công tác sở hữu trí tuệ trong trường đại học.

b. Nghiên cứu về lý thuyết, lý luận cơ bản

            - Nghiên cứu khoa học giải quyết những vấn đề lý luận cơ bản của Mỹ thuật Công nghiệp, về mô hình đào tạo và hướng phát triển của Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam nhằm bắt kịp các nước có mỹ thuật công nghiệp phát triển trên thế giới.

- Nghiên cứu phục vụ công tác giáo dục, bám sát mục tiêu đào tạo của nhà trường, nghiên cứu để biên soạn giáo trình giảng dạy, tài liệu giảng dạy cho các môn học của trường phù hợp với chương trình đào tạo của ngành học đặc biệt đối với các môn học chưa có giáo trình chính thức hoặc các tài liệu tham khảo đối với môn học đã lạc hậu không còn phù hợp, các kết quả nghiên cứu gắn với đào tạo đặc biệt là đào tạo sau đại học.

c. Nghiên cứu đáp ứng nhu cầu, thực tiễn xã hội

Nghiên cứu khoa học đáp ứng các yêu cầu của xã hội, nhu cầu các nhà sản xuất, các doanh nghiệp và các địa phư­ơng. Các đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn, có sản phẩm ứng dụng rộng rãi đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, cụ thể là mục tiêu phát triển thiết kế sản phẩm. Các đề tài có sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, tạo ra các sản phẩm công nghệ mới, các đề tài liên ngành, kết hợp nhóm, có khả năng chuyển giao công nghệ. 

d. Thời gian thực hiện đề tài cấp cơ sở không quá 12 tháng (tính từ ngày 01/01/2018).

            3. Hồ sơ đề xuất và thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ đề xuất đề tài và nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được gửi về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 31/11/2017; Bản mềm gửi theo địa chỉ email: thanhkim.qlkh@gmail.com hoặc thanhnk.mtcn@gmail.com.

4. Thời gian duyệt đề tài: Tháng 12/2017.

           5. Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Kim Thanh – Phòng Quản lý Khoa học.

 LINK DOWNLOAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai