>

Thông báo: Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Thứ 7, 23/01/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

PHÒNG TT, KT & ĐBCLGD

Số:         /TB-MTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

  

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về

hoạt động giảng dạy của giảng viên

Học kỳ II Năm học 2015 – 2016

 

          Thực hiện Kế hoạch Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2015-2016. Nhà trường tiến hành công tác "Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên" Học kỳ II năm học 2015-2016 ở các đơn vị: Khoa Mỹ thuật Cơ sở, Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Đồ họa, Khoa Mỹ thuật Truyền thống, Khoa Trang trí Nội ngoại thất, Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Khoa Thiết kế Thời trang.

1. Thời gian thực hiện: Từ 18/01/2016 đến hết ngày 27/06/2016.

2. Đối tượng và phạm vi tham gia:

2.1. Đối tượng sinh viên:

          Sinh viên 05 khóa thuộc : Khoa Mỹ thuật Cơ sở, Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Đồ họa, Khoa Mỹ thuật Truyền thống, Khoa Trang trí Nội ngoại thất, Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Khoa Thiết kế Thời trang.

2.2. Đối tượng giảng viên được đánh giá:

          Giảng viên thuộc 7 đơn vị:

                    - Khoa Mỹ thuật Cơ sở

                    - Khoa Khoa học Cơ bản

                    - Khoa Đồ họa

                    - Khoa Mỹ thuật Truyền thống

                   - Khoa Trang trí Nội ngoại thất

                    - Khoa Tạo dáng Công nghiệp

                    - Khoa Thiết kế Thời trang

3. Hình thức thực hiện:

          Người học trả lời trên phiếu lấy ý kiến của Trường.

4. Nội dung đánh giá:

          Các ý kiến phản hồi của người học tập trung vào hoạt động giảng dạy của giảng viên (Theo phiếu lấy ý kiến đã được chuẩn bị).

5. Địa điểm:

          Tại phòng học của các Khoa.

6. Các đơn vị tham gia và trách nhiệm của các bên:

6.1. Phòng Thanh tra, khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục:

          - Là đơn vị đầu mối tổ chức các hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học;

          - Xây dựng nội dung và hình thức phiếu lấy ý kiến;

- Soạn thảo và thông báo cáo các văn bản cần thiết;

- Thực hiện công việc báo cáo kết quả và lưu trữ tài liệu.

          - Phối hợp, triển khai công tác với các phòng ban chức năng, các khoa và bộ môn trực thuộc.

6.2. Các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc:

          - Cung cấp cho Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục danh sách các giảng viên (kèm theo lớp sinh hoạt và học phần) được đánh giá trong học kỳ II, năm học 2015-2016 trước ngày 29/01/2016. Mỗi danh sách gồm: 02 bản: bản mềm và bản cứng có chữ kí của trưởng đơn vị (theo mẫu đính kèm).

          - Thông báo, tuyên truyền để giảng viên và sinh viên hiểu được ý nghĩa, mục đích của việc "Lấy ý kiến phản hồi từ người học".

          - Theo dõi và đôn đốc để sinh viên tham gia đầy đủ.

7. Công tác bảo mật:

          Phòng TT, KT&ĐBCLGD và Trưởng các khoa và các bộ môn trực thuộc chịu trách nhiệm bảo mật những thông tin liên quan đến kết quả "Lấy ý kiến phản hồi từ người học" trong phạm vi phụ trách.

          Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa phổ biến rộng rãi thông báo này đến toàn bộ giảng viên và sinh viên trong đơn vị tổ chức thực hiện tốt những phần việc được giao.

 

                                         

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.