A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: parent_id

Filename: controllers/home.php

Line Number: 586

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id

Filename: controllers/home.php

Line Number: 588

Thông báo: Nâng bậc lương đợt 2-2016 và mẫu biên bản.

>

Thông báo: Nâng bậc lương đợt 2-2016 và mẫu biên bản.
Thứ 4, 23/11/2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /MTCN-TCHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

“V/v nâng bậc lương đợt 2 năm 2016

 

 

 

 

     Kính gửi:  Các đơn vị trong Trường

 

          Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ quyết định số 675/QĐ-MTCN ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động;

Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông báo về việc xét duyệt nâng bậc lương đợt 2 (6 tháng cuối năm) năm 2016 cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi điều chỉnh

Quy định nâng bậc lương, quy định về nguyên tắc; điều kiện, tiêu chuẩn; quy trình thực hiện và các nội dung liên quan đến nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị trực thuộc Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Đối với các chế độ chính sách nâng bậc lương khác không có trong Quy định này, thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Đối tượng áp dụng

a) Công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Nhà trường được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) của Chính phủ.

b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

c) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị trực thuộc Nhà trường được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định.

Các đối tượng trên gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên:

Áp dụng theo Điều 4 Chương II của quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động;

3. Chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung:

Áp dụng theo Điều 6 Chương II của quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

4. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn:

Áp dụng theo các Điều 7,8,9 và 10 mục 1, Chương III của quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ vào thành tích đã đạt được và đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định, những cán bộ công chức viên chức xét thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thì viết đơn đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (theo mẫu), kèm theo bản Phôto thành tích đã đạt được gửi về Hội đồng Nhà trường để làm căn cứ xét duyệt.

5. Tổ chức thực hiện.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị họp phổ biến quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương của Nhà trường tới công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; đồng thời rà soát danh sách do Phòng TCCB lập, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn, lập biên bản cuộc họp và hoàn thiện hồ sơ xét duyệt của đơn vị đề nghị nâng bậc lương đợt 2 năm 2016 gửi về phòng Tổ chức Hành chính (bộ phận Tổ chức cán bộ) trước ngày 10 tháng 12 năm 2016 để tổng hợp trình Hội đồng lương Nhà trường xét duyệt.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị gặp Phòng TCHC để trao đổi thống nhất thực hiện. Các đơn vị lấy các biểu mẫu trên website của Trường tại địa chỉ: www.mythuatcongnghiep.edu.vn hoặc www.design.edu.vn./.

         

        DOWNLOAD MẪU BIÊN BẢN HỌP                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                  

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai