A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: parent_id

Filename: controllers/home.php

Line Number: 586

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id

Filename: controllers/home.php

Line Number: 588

Thông báo: Tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ để đưa vào kế hoạch KH&CN thực hiện từ năm 2018.

>

Thông báo: Tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ để đưa vào kế hoạch KH&CN thực hiện từ năm 2018.
Thứ 5, 28/09/2017

 

Thực hiện công văn số: 4221/BGDĐT – KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 và Quyết đinh số 3209/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục đề tài và tổ chức được giao chủ trì tuyển chọn đề tài, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 (danh mục kèm theo) theo phương thức và kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh phí thực hiện đề tài: Kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ) tối đa 70% kinh phí thực hiện đề tài, phần còn lại từ các nguồn kinh phí khác (cá nhân, đơn vị phối hợp,…).

3. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được chuẩn bị theo Mẫu (đính kèm) gồm:

a.     Thuyết minh đề tài theo Mẫu 6 Phụ lục I Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT,

b.    Minh chứng của các nguồn kinh phí khác (Bản cam kết của bên hỗ trợ kinh phí...),

c.     Mẫu 7 Phụ lục I Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT,

d.    Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện đề tài,

e.     Dự toán kinh phí chi tiết, trong đó có dự toán kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ) và kinh phí từ các nguồn khác. Các hạng mục mua sắm cần có 3 báo giá cạnh tranh. Mẫu dự toán kinh phí chi tiết theo biểu mẫu đính kèm.

Hồ sơ bao gồm 01 bản gốc có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia và 07 bản sao.

4. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015, Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT- BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 và Quyết định số 5830/QĐ- BGDĐT ngày 27/11/2015 Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

6. Thời gian nộp hồ sơ: Thời hạn cuối nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2017.

LINK DOWLOAD CV & MẪU BIỂU KÈM THEO 

    Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp trân trọng thông báo.

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai